Edukacyjne formy świadczenia usług online

Dodano: 25 sty 2024

Czym są edukacyjne formy świadczenia usług?

Przez edukacyjne formy świadczenia usług należy rozumieć metody, za pomocą których ekspert może przekazywać klientowi swoją wiedzę w danej dziedzinie. Określenie „edukacyjne” nie ogranicza form świadczenia usług do relacji „nauczyciel – student”, ale odnosi się do współpracy, której istotą i treścią jest przekazanie wiedzy (wyedukowanie klienta w interesującym go przedmiocie). Z uwagi na rozwój technologii, możliwości, jakie oferuje Internet, a także zmiany społeczne w „świecie po pandemii” coraz częściej tego typu usługi świadczone są elektronicznie.

Jakie są edukacyjne formy świadczenia usług online?

Wśród form świadczenia usług edukacyjnych online można spotkać się z :

A. konsultacją online – to nic innego, jak forma porady. W ramach konsultacji, Użytkownik serwisu stawia przed Usługodawcą konkretne pytanie bądź zagadnienie, które chciałby zgłębić. Usługodawca jako ekspert w danej dziedzinie udziela odpowiedzi. Możemy tu łatwo wyobrazić sobie relację:

– prawnik – klient (np. usługa porady dotycząca otrzymania możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla określonej działki),

– lekarz – pacjent (np. w przypadku usługi teleporady medycznej, podczas której pacjent opisuje swoje dolegliwości, a lekarz zaleca odpowiedni tryb leczenia),

–  wróżka – klient (np. usługa postawienia kart tarota w przedmiocie porady na temat wierności męża).

Z uwagi na swój charakter, konsultacja występuje zwykle w formie interaktywnej.

B. kursem online – cykl spotkań mających na celu zdobycie wiedzy przez klienta na określonym poziomie np.

– kurs językowy dla osób próbujących poznać język hiszpański na poziomie B2,

– kurs makijażu (np. kurs doskonalący dla wizażystek),

Taki kurs może występować w formie z góry przygotowanych nagrań bądź interaktywny (co umożliwia zadawanie pytań).

W kursie może uczestniczyć 1 uczestnik (co zbliża go formą do mentoringu) bądź więcej.

C. webinarem – to internetowy wykład na określony temat. Od konsultacji różni go wykładowa forma, która dotyka najczęściej bardziej uniwersalnej tematyki (w przeciwieństwie do konsultacji, która jest „szyta na miarę” i indywidualnie dla określonego użytkownika). Po części wykładowej w webinarze może następować część interaktywna.

Przykłady webinaru:

– przygotowane przez dietetyka klinicznego wystąpienie „rozszerzanie diety u niemowląt” (uczestnicy: rodzice niemowląt, którzy po części wykładowej mogą zadawać ekspertowi pytania),

– nagranie w przedmiocie budowania zasad „szafy kapsułowej” przez stylistkę z pokazaniem przykładów zestawiania ubrań i dodatków (akcesoriów).

D. webinarium – to nic innego, jak cykl internetowych seminariów w formie webinarów, przykład: cykl szkoleń online w związku z wejściem w życie nowych przepisów, np. cykl szkoleń z zakresu księgowości w związku z wejściem w życie „Nowego Ładu”.

E. mentoringiem – współpraca między mentorem a podopiecznym, realizowana w ramach sesji edukacyjnych i konsultacji. W praktyce mentoring występuje często w praktyce zawodowej coachów, np. finansowych. Celem mentoringu jest wypracowanie u podopiecznych określonych umiejętności np. grania na giełdzie. Z uwagi na indywidualną formę mentoringu, najczęściej występuje on w czasie rzeczywistym.

F. oferowaniem gotowych materiałów cyfrowych – takich jak wzory dokumentów, ebooki, audiobooki, filmiki, nagrania z webinarów czy webinariów, podcasty, pliki zawierające wytyczne np. jadłospisy czy plany treningowe.

Przedstawione materiały to tylko niektóre z form edukacyjnych online. Warto nadmienić, że często eksperci oferują część materiałów za darmo, aby umożliwić klientom zapoznanie się z ich twórczością – np. poprzez darmowe artykuły, live’y na Instagramie, reelsy na TikToku czy posty.

Obowiązek udostępnienia regulaminu

W związku z tym, że współcześnie formy te rozwijają się w sieci internetowej niezwykle intensywnie, ustawodawca przewidział, że przedsiębiorcy, którzy świadczą te usługi przez Internet, powinni liczyć się z obowiązkiem określenia i udostępnienia reguł współpracy na stronie internetowej za pomocą regulaminu.

Regulamin powinien zostać udostępniony na stronie przedsiębiorcy jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także powinien być dostępny na każde żądanie usługobiorcy. Co istotne, klient nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

Zrozumiałe, precyzyjne i kompleksowe sformułowanie postanowień regulaminu leży w interesie usługodawcy, ponieważ:

-> świadczy to o jego profesjonalizmie,

-> w ten sposób określa on już na wstępie przedmiot usługi i zasady jej świadczenia,

-> potencjalne wątpliwości klientów co do charakteru usługi są wyeliminowane (bądź znacząco ograniczone),

-> czyni to zadość przepisom prawa (tj. ustawy z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

-> chroni przedsiębiorcę przed ryzykiem ukarania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów karą pieniężną (zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 u.o.k.k. stanowi, że: „przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji”. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- na podstawie art. 106 u.o.k.k.- może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji: „karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10 % przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten, choćby nieumyślnie (…) dopuścił się praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu art. 24 u.o.k.k.” – tj. nie podsiadał regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną).

© 2022 Twoja-umowa.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin