Regulamin sklepu

 

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep Internetowy jest prowadzony przez Kancelarię Radcy Prawnego KZK Aleksandrę Korczak prowadzącą działalność pod adresem przy ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin, posiadającą NIP: 7651634732, REGON: 321550806.
 2. Za pośrednictwem Sklepu Kancelaria Radcy Prawnego KZK Aleksandra Korczak zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci w szczególności wzorów umów w plikach pdf i word oraz innych produktów elektronicznych. Kancelaria świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, polegające w szczególności na stworzeniu indywidualnej umowy, weryfikacji umowy czy uzupełnienia wzoru umowy.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach Sklepu,
 2. b) zasady zawierania i realizacji Umów o dostarczanie treści cyfrowych lub Umów świadczenia usług, których przedmiotem są określone Produkty lub Usługi,
 3. c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od tych Umów.
 1. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna ale konieczna do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej.

 

 • 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem: www.twoja-umowa.pl oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu;

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Kancelaria umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawierająca z Kancelaria umowę w ramach Sklepu (z wyłączeniem osób, którym przysługuje status konsumenta i przedsiębiorcy na prawach konsumenta);

Knacelaria – Kancelaria Radcy Prawnego KZK Aleksandra Korczak prowadząca działalność pod adresem przy ul. Stefana Lewandowskiego 13/1, 70-237 Szczecin, posiadającą NIP: 7651634732, REGON: 321550806;

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Kancelarią:

 • w przypadku Produktu – umowa o dostarczenie treści cyfrowych,
 • w przypadku Usługi – umowa świadczenia usług drogą elektroniczną;

Produkt – oferowany lub nabyty w Sklepie, produkt elektroniczny prezentowany w ramach Sklepu, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;

Wzór – produkt będący wzorem pisma lub umowy;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Kancelarię na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności weryfikacja umowy, uzupełnienie umowy, stworzenie indywidualnej umowy, stanowiące usługi w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Konto – usługa elektroniczna na platformie internetowej Sklepu, która umożliwia dostęp do oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczonego hasłem zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym, dotyczących klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych Zamówieniach w Sklepie internetowym. Usługa elektroniczna „Konto” świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony;

Koszyk – element oprogramowania serwisu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do nabycia, posiadający funkcjonalność umożliwiającą ustalenie lub modyfikację Zamówienia, w szczególności rodzaj lub ilość Produktów lub Usług;

Płatność – wpłata na konto Kancelarii za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych;

Rejestracja – procedura mająca na celu założenie konta w Sklepie, w ramach której Klient podaje dane osobowe wymagane przez Kancelarię;

Zamówienie –  czynność faktyczna, polegająca na wyborze Produktu lub Usługi, złożenia oświadczenia woli, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy z Kancelarią i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Operator płatności – Blue Media S.A.

Dzień zapłaty – dzień uznania rachunku bankowego Kancelarii;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

 

 • 3. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Warunki, dające możliwość korzystania ze Sklepu, to:

– dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet,

– wyposażenie urządzenia w klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,

– zainstalowany i aktualny system operacyjny,

– posiadanie pakietu oprogramowania – np. pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiednika,

– odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome,

– aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

 1. Do otwarcia i użycia plików stanowiących asortyment Sklepu niezbędne jest oprogramowanie: Microsoft Word lub czytnik PDF.
 2. Kancelaria nie odpowiada za nieprawidłowe lub ograniczone działanie urządzenia należącego do Klienta oraz zainstalowanego na nich oprogramowania, a także za brak dostępu do konta poczty e-mail Klienta ani za umieszczenie wiadomości Kancelarii w skrzynce zawierającej wiadomości o charakterze spamu.
 3. Kancelaria zapewnia środki techniczne, które służą zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów lub przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sklep działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia z przyczyn technicznych.
 5. Kancelaria zapewnia prawidłowe działanie Sklepu. Klient ma możliwość poinformować Kancelarię o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu na adres e-mail: biuro@twoja-umowa.pl Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania strony internetowej Sklepu, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

 

 • 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 1. Sklep działa w oparciu o zasady wynikające z niniejszego Regulaminu, zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Kancelarii oraz osób trzecich.
 3. Produkty i usługi oferowane przez Kancelarię w Sklepie są co do zasady odpłatne. Wszystkie ceny produktów i usług podane na stronach Sklepu są cenami brutto (razem z podatkiem VAT).
 4. Kancelaria ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 5. Kancelaria świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego również nieodpłatne Usługi Elektroniczne, w szczególności:

– umożliwienie Klientowi założenie i prowadzenie Konta,

– umożliwienie Klientowi składania zamówień na Produkty w Sklepie Internetowym poprzez Formularz Zamówienia,

– umożliwienie Klientom przesłania zapytania do Kancelarii poprzez Formularz Kontaktowy.

 1. Klient nie może korzystać z kont innych klientów oraz udostępniać swojego konta innym osobom. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.
 2. Produkty, teksty oraz inne treści prezentowane w Sklepie nie mogą być w całości ani w części powielane i rozpowszechniane. Zabrania się Klientowi udostępniać produkt elektroniczny innym podmiotom w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakupiony produkt nie może być również przedmiotem odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej. Powyższe nie uchybia  z wyjątkiem uprawnienia Klienta do korzystania z Produktów na własne potrzeby lub we własnej indywidualnej sprawie w następującym zakresie (pola eksploatacji):

– zapisu Produktu: zapis techniką cyfrową na Koncie Klienta, zapis na własnym dysku twardym, zapis na serwerze zewnętrznym (w chmurze Klienta) zabezpieczonej stosownym hasłem;

– modyfikacji Produktu: w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, w szczególności uzupełnienie Wzorów o stosowne dane dotyczące indywidualnej sprawy Klienta;

– przesłanie przez Klienta produktu pocztą elektroniczną w ramach dozwolonego użytku osobistego;

– wydruku materiałów stanowiących Produkt.

 1. Kancelaria może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. korzystania ze Sklepu z naruszeniem przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, kopiowania Produktów cyfrowych lub Usług cyfrowych Kancelarii, bądź udostępnienia ich osobom trzecim bez zgody Kancelarii, podania Kancelarii danych nieprawdziwych, niezgodnych z rzeczywistym stanem prawnym lub naruszających prawa osób trzecich, bądź też podejmowania prób naruszenia lub naruszania zabezpieczeń technicznych Sklepu.

 

 

 • 5. DOSTĘPNE PRODUKTY I USŁUGI
 1. Produkty i Usługi oferowane w Sklepie są Produktami i Usługami dostępnymi.
 2. W ofercie Sklepu mogą znajdować się również Produkty i Usługi na indywidualne zamówienie. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia powinien skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail.  Proces zamówienia Produktu indywidualnego lub Usługi zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 3. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Kancelaria:
 1. dostarcza Użytkownikowi treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu,
 2. wykonuje na rzecz Klienta zamówioną przez niego usługę.
 1. Umowa, o której mowa w pkt. 3 zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem lub indywidualnymi uzgodnieniami – w przypadku usług na indywidualne zamówienie.
 2. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach Kancelaria może odmówić zawarcia umowy w celu ochrony swoich dóbr (obejmuje to w szczególności sytuację narażenia osób świadczących pracę i zleceniobiorców Kancelarii na konflikt interesów).
 3. Produkty i usługi są świadczone odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 4. Jeżeli w ofercie Sklepu znajdują się Produkty lub usługi nieodpłatne, są one każdorazowo przedstawione i opisane w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu, a fakt ten jest jednoznacznie oznaczony w opisie.
 5. Wzory stanowią przykładowe dokumenty w sprawach danego typu, mają charakter pomocniczy i informacyjny i przed wykorzystaniem ich w indywidualnej sprawie Klienta wymagają dostosowania w zakresie stanu faktycznego i prawnego.
 6. Przed wykorzystaniem Wzorów w indywidualnej sprawie Klienta Kancelaria rekomenduje skorzystanie z porady prawnej profesjonalnego pełnomocnika (rzecznika patentowego, radcy prawnego, adwokata).
 7. Zakupiona przez Klienta usługa zostanie wykonana zgodnie z terminem uzgodnionym przez Strony umowy.
 8. Produkty, teksty i inne treści prezentowane w Sklepie mogą:
 1. a) stanowić:

– utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

– inne przedmioty własności intelektualnej Kancelarii lub osób trzecich,

– przedmiot ochrony prawa autorskiego.

 1. b) podlegać ochronie prawnej z innych tytułów.

 

 • 6. PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ
 1. Celem rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej, należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym oraz przejść do procedury płatności dostępnej po przyciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, potwierdza, że jest świadomy, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Kancelarii zapłaty.
 3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej między Klientem a Kancelarią zostaje zawarta wskutek dokonania płatności przez Klienta.
 4. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej ma charakter jednorazowy.
 5. Zakupiony przez Klienta produkt jest dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a ponadto Kancelaria wysyła zostanie wiadomość e-mail do Klienta z aktywnym linkiem, pod którym może on uzyskać dostęp do zakupionego produktu. Jeśli jednak w opisie produktu na stronie Sklepu wskazano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
 6. Treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa pkt. 5.
 7. Kancelaria nie świadczy na rzecz Klienta dodatkowej pomocy przy z korzystaniu z Produktu.
 8. Konsument wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 

 • 7. PROCEDURA ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Za pośrednictwem Sklepu Kancelaria świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne:
 1. nieodpłatne, takie jak: konto;
 2. odpłatne, takie jak: weryfikacja umowy, stworzenie indywidualnej umowy, uzupełnienie wzoru umowy.
 1. Założenie Konta nie jest konieczne do dokonania zamówienia w Sklepie. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza rejestracji, kliknięciu przycisku „Załóż konto” oraz potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie linku potwierdzającego, przesłanego automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Usługa zlecenia weryfikacji umowy nie dłuższej niż 6 stron A4, uzupełnienia wzoru umowy rozpoczyna się od kliknięcia przycisku – odpowiednio:
 1. „Zleć weryfikację umowy”,
 2. „Zleć uzupełnienie wzoru umowy”.
 1. Klient, w celu przekazania umowy do weryfikacji lub wzoru umowy do uzupełnienia, wypełnia formularz kontaktowy, a w załączniku dodaje odpowiednio umowę do weryfikacji lub wzór do wypełnienia.
 2. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Zlecam i płacę”, potwierdza, że jest świadomy, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Kancelarii zapłaty.
 3. Termin wykonania:

– usługi zlecenia weryfikacji umowy nie dłuższej niż 6 stron A4,

– uzupełnienia wzoru umowy

wynosi maksymalnie 3 dni robocze i liczy się od dnia dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt. 5 oraz zaksięgowania się płatności na rachunku bankowym Sklepu.

 1. W wyjątkowych przypadkach, termin o którym mowa w pkt. 7 może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Klient może wówczas skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków.
 2. Zamówienie przez klienta stworzenia indywidualnej umowy lub weryfikacji umowy dłuższej niż 6 stron Usługi rozpoczyna się od wysłania przez Klienta niewiążącego formularza zapytania.
 3. Po otrzymaniu formularza, o którym mowa w pkt. 9, Kancelaria skontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących wykonania usługi oraz przedstawienia wyceny – najpóźniej na następny dzień roboczy.
 4. Po uzgodnieniu szczegółów zlecanej usługi, Klient otrzyma na podany adres e-mail ofertę zawierającą uzgodnione warunki usługi oraz numer rachunku bankowego do zapłaty.
 5. Klient, dokonując płatności, na numer rachunku bankowego, o którym mowa w pkt. 10, potwierdza, że jest świadomy, iż płatność ta jest związana z zawarciem umowy.

 

 • 8. PŁATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM
 1. Dostępne metody płatności za zamówienie są wskazane na stronie Sklepu. Są one umożliwiane Klientowi podczas składania zamówienia i obejmują: przelew elektroniczny i płatność kartą.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta wyboru płatności przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, zostanie on przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności.
 3. Do Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub firmowa) w wersji elektronicznej, a następnie – przesyłana automatycznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 4. Kancelaria w każdym czasie może dokonać zmiany cen Produktów i Usług prezentowanych w Sklepie, wprowadzić nowe Produkty i Usługi, wycofywać Produkty i Usługi oraz przeprowadzać promocje. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
 5. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony i określony każdorazowo w regulaminie promocji. Rabaty i promocje nie sumują się.

 

 • 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I ZA NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY
 1. Kancelaria jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi produktu wolnego od wad oraz do świadczenia usług w sposób staranny i należyty.
 2. Kancelaria ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeżeli dostarczony produkt ma wadę fizyczną lub prawną bądź jeśli usługa wykonana będzie w sposób nienależyty.
 3. W sytuacji stwierdzenia przez Klienta:

– wady produktu,

– nienależytego wykonania usługi,

powinien on poinformować o tym fakcie Kancelarię, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą bądź nienależytym świadczeniem usługi lub składając oświadczenie stosownej treści.

 1. W celu złożenia reklamacji Klient ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego, który udostępniany jest jako załącznik nr 2 Regulaminu. Klient ma możliwość  skontaktować się z Kancelarią, zarówno za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej.
 2. Zasady rękojmi za wady oraz odpowiedzialności za nienależyte świadczenie Usług Kancelarii regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Kancelaria w terminie czternastu dni od dnia złożenia reklamacji, powinna udzielić odpowiedzi na reklamację zawierającej informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji i jej wyniku

– w jednej z poniżej wskazanych form: za pośrednictwem poczty tradycyjnej, jak i poczty elektronicznej.

 1. Reklamacja powinna zawierać odpowiednio:

– okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,

– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,

– dane kontaktowych składającego reklamację,

– datę zawarcia umowy o świadczenie Usług i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usług,

– podpis reklamującego – dotyczy reklamacji złożonej w formie pisemnej.

Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te mają jednak formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień Klienta można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Prawa Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 

 • 10. PROCEDURY ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 1. Rozwiązanie umowy pozostaje bez wpływu na wcześniejsze – zrealizowane lub złożone – Zamówienia.
 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem punktu 6
 3. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych w postaci prowadzenia Konta poprzez wysłanie żądania do Kancelarii o jego usunięcie, co może uczynić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając Kancelarii oświadczenie o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Klient może także odstąpić od umowy poprzez formularz odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza stanowi jedynie zalecenie, a jego niewykorzystanie w procesie odstąpienia od umowy nie skutkuje nieważnością czynności odstąpienia.
 5. Kancelaria ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną przez niego płatność za realizację umowy. Kancelaria dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi ani Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w następujących przypadkach:
  1. świadczenia usług, jeżeli Kancelaria wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kancelarię utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. dostarczania treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia przez Kancelarię rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Kancelarię o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Faktura korygująca po rozwiązaniu umowy zostanie wystawiona przez Kancelarię w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę.

 

 • 11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Kancelaria.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach obsługi konta, realizacji zamówienia jak również ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
 4. Kancelaria informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z ryzykiem pozyskania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W celu zminimalizowania zagrożeń, Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne, takie jak: programy antywirusowe, bezpieczną skrzynkę poczty elektronicznej oraz inne.

 

 • 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Kancelaria wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze realizacją umów na drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Wszelkie spory związane z produktami nabytymi w ramach Sklepu i usługami świadczonymi przez Kancelarię będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 3. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ten może w szczególności:

– zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Kancelarią,

– skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Ponadto Klient ma możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane przez Klientów ze Kancelarią poprzez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w oparciu o przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw dotyczących działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 3. W sytuacji, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające interesy konsumentów, Kancelaria zobowiązuje się zmienić Regulamin. Do czasu zmiany Regulaminu zastosowanie maja przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Kancelarii w zakładce: https://www.twoja-umowa.pl/regulamin-sklepu/
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wykluczają możliwości podjęcia kroków prawnych przewidzianych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych w stosunku do osób naruszających warunki licencji oraz prawa autorskie.

© 2022 Twoja-umowa.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin